Więcej umiem-więcej znaczę.

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Nauczyciel (2)

„Więcej umiem-więcej znaczę!”                               

projekt nr RPKP.08.02.02-04-0187/19

Rekrutacja ciągła.

Pozostały ostatnie wolne miejsca na specjalistyczne kursy/ szkolenia zawodowe.

Dokumenty rekrutacyjne pobierać można z biura Fundacji Gospodarczej Pro Europa, Toruń Warszawska 4/7 lub otrzymać mailowo po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania pod adresem: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl; FORMULARZE http://fundacja-proeuropa.org.pl/wiecej-umiem-wiecej-znacze/

Rekrutacja:

Informacje pod numerem telefonu 566585909 lub 531581303.  Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura projektu.

Projekt „Więcej umiem – więcej znaczę!” realizowany przez Fundacje Gospodarcza Pro Europa w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, całkowita wartość projektu: 306 218,75 zł.

Realizowany w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 30 osób (20K i 10M) powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego , znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych

oraz ubogich pracujących poprzez doradztwo zawodowe, działania z zakresu pośrednictwa pracy oraz specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe oraz studia podyplomowe. Zaplanowane w proj. działania maja charakter zindywidualizowany i kompleksowy. Dla każdego uczestnika projektu (UP)

zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego będzie udzielane właściwe wsparcie. W ramach proj. będą realizowane 3 zadania:

1) Doradztwo zawodowe i coaching, wsparcie umożliwiające UP rozwój osobisty, zrozumienie i identyfikację własnych potrzeb w odniesieniu do rodzajów pracy i środowiska pracy, podjęcie właściwej decyzji przy wyborze kierunku kariery, podjęcia nowego zawodu, zmiany aktualnego zatrudnienia,

lub też właściwego dostosowania zawodowego,

2) Działania z zakresu pośrednictwa pracy- zwiększające aktywność UP na rynku pracy (poprzez pośrednictwo pracy),

3) Szkolenia zawodowe i studia podyplomowe – prowadzące do aktualizacji wiedzy, podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Zadania zaplanowane w projekcie obejmują w ramach form wsparcia dla każdej osoby: 4 godziny przeznaczone na opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 3 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, 8 godzin coachingu, 2 godziny pośrednictwa pracy, sfinansowanie dla 20 osób

studiów podyplomowych oraz dla 10 osób specjalistycznych kursów / szkoleń zawodowych.

Wsparciem zostanie objętych 30 osób (20K i 10M) powyżej 29 roku życia (os fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych na umowach
krótkoterminowych, lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych ( których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu) lub ubogich pracujących
(których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody,z wyłączeniem transferów socjalnych,przypadające na jedną
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Co najmniej 30% uczestników projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC)miasta średnie w tym miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. : Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło n/Notecią, Rypin,Świecie, Włocławek.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close