Projekt partnerski „Utworzenie klubu seniora w Mogilnie”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Uwaga! Informacja o rekrutacji uzupełniającej do klubu Seniora w Mogilnie!

Termin składania dokumentów – do 15.12.2022 r.
w biurze Klubu Seniora , ul. Magazynowa 1
lub w MGOPS Mogilno
lub w biurze Fundacji, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.
Serdecznie zapraszamy!
Dokumenty do pobrania z niżej lub w biurze klubu seniora lub w MGOPS w Mogilnie.

Formularze i kontakt na dole strony.

lista zrekrutowanych                              lista rezerwowa

Projekt partnerski „Utworzenie klubu seniora w Mogilnie”

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem ekonomii społecznej – Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” a Gminą Mogilno.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora,
a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie od 02.08.2021 do 30.06.2023.
Grupa docelowa to 60 osób ( 36k i 24M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Mogilno.
Dzięki realizacji projektu 60 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu – 15. Wartość projektu 1 279 107,73 zł. Schemat 2.

KRYTERIA REKRUTACJI

Rekrutacja uczestników projektu realizowana będzie we wrześniu i październiku 2021 roku, przede wszystkim w oparciu o analizę dokumentów własnych i wiedzę pracowników MGOPS. Dodatkowo wśród klientów MGOPS
dystrybuowane będę ulotki zachęcające do udziału w projekcie poprzez pokazanie korzyści z udziału w zajęciach klubu seniora w Mogilnie. Wszystkie podjęte działania rekrutacyjne mają na celu wytypować ostateczną
grupę docelową spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie i stworzenie listy rezerwowej w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. (Ze względu na specyfikę grupy docelowej, niezwykle ważne jest stworzenie listy
rezerwowej – ryzyko przerwania udziału w projekcie np. długotrwała choroba uczestnika, konieczność objęcia seniora opieką w całodobowym ośrodku opiekuńczym.)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają ze strony pracowników projektowych wsparcie w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z
zapisami projektu, a uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, emailowo lub osobiście. Informacja o projekcie zostanie skierowana w szczególności do osób powyżej 60 roku życia.
O rekrutacji zostaną także poinformowane regionalne i lokalne organizacje partnerskie, o których mowa w PO PŻ. Dodatkowo w przypadku problemów z rekrutacją zostaną zintensyfikowane działania, tj. zostaną
przekazane dodatkowe informacje o projekcie do lokalnych instytucji, parafii, sołtysów, podmiotów wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów.
Rekrutacja realizowana będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Podział zadań

W Klubie będą bezpłatne zajęcia: kulinarne, muzyczne, sportowe, komputerowe, prozdrowotne, wizażu, rękodzieła, wyjazdy do teatru i opery, imprezy integracyjne.Uczestnicy otrzymają: obiady, kawę, herbatę ciastka.

Informacje, kontakt i dokumenty w MGOPS w Mogilnie pok. 3 lub pok. 7 , tel. 52 3159315, 52 315 93 19, 52 315 93 23

Regulamin rekr. Mogilno                                      Formularz rekr. Mogilno

herb mogilnaLogo pro europa

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close