loga program regionalny

”Lepsze jutro”

Projekt  o dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zamieszkujących Gminę Miasta Chełmno wobec, której zastosowano środek zapobiegania oraz zwalczania demoralizacji i przestępczości, a także wparcie otoczenia tych nieletnich. Projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie: 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 09.02.02 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.              
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 234 100 zł                

znak-kierunkuGłówne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki projektowi to: objęcie wparciem w projekcie 16 nieletnich oraz ich opiekunów/ rodziców. Główne zadania realizowane w ramach projektu zaplanowane będą w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i obejmować będą dwa typy działań: 1. Działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych (cykl treningów kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne indywidualne, poradnictwo psychologiczne grupowe, warsztaty dla opiekunów i rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu młodzieży) oraz 2. Działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze (działania dla młodzieży w obrębie aktywności fizycznej i sportu, rozwoju indywidualnych zainteresowań, działania profilaktyczne dla młodzieży i otoczenia oraz zajęcia survivalowe). Wsparcie nieletnich uczestników wraz ze wsparciem ich otoczenia realizowane będzie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie. Projekt realizowany jest w partnerstwie dwusektorowym, tj. poprzez organizację pozarządową (podmiot ekonomii społecznej) oraz jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Harmonogramy:

  1. Poradnictwo indywidualne

Lider Projektu pro_europa_logo_4_kolor_v1Partner Projektumops chełmno

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close