Projekt

Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej.

Lider

PUP Mława

Partner

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Instytucja przyjmująca

Centro Studi ed Iniziative Europeo, Włochy, Sicilia, www.cesie.org

Termin

01.12.14 – 28.02.16

Projekt zakończony!

W projekcie uczestniczyć będzie 20 osób, tj. 14 pracowników Urzędu Pracy w Mławie, zaangażowanych w aktywizację zawodową bezrobotnych, organizację szkoleń i staży zawodowych oraz 6 pracowników Fundacji Gospodarczej Pro Europa, organizujących szkolenia i doradztwo zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia i współpracujących z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu obu instytucji, tak by możliwe było zaproponowanie klientom obu podmiotów jeszcze bardziej efektywnych i urozmaiconych form wsparcia. Pracownicy będą obserwować funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, urzędu pracy w Palermo i instytucji zajmujących się kształceniem bezrobotnych oraz postarają się ustalić, o jakie elementy należy wzbogacić tradycyjne szkolenie i doradztwo zawodowe aby przynosiło ono lepsze efekty w pracy z osobami należącymi do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu rozwiną także swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej i dowiedzą się jak można zastosować jej zasady w procesie reintegracji społecznej i zawodowej w odniesieniu do osób, w przypadku których tradycyjne formy edukacyjne i doradcze nie przyniosły rezultatów.

Dominującą formą działania w ramach projektu będzie job shadowing, dzięki któremu uczestnicy projektu będą mogli poznać praktyczne aspekty funkcjonowania odwiedzanych instytucji i organizacji.

Projekt jest realizowany przez Urząd i Fundację wspólnie, gdyż obie instytucje działają w tym samym obszarze wsparcia dla osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych i poszukujących zatrudnienia, ale z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego, zasadniczo różnią się od siebie. Wspólne przedsięwzięcie pozwoli dostrzec i w pełni wykorzystać wszystkie aspekty zgromadzonych doświadczeń, a następnie skutecznie je upowszechnić.

Uzupełnienie wiedzy, rozwinięcie doświadczeń i podniesienie kompetencji osobistych przez uczestników projektu pomoże im lepiej wykonywać ich zadania zawodowe, a ich skuteczność będzie przekładać się na lepsze wyniki pracy Urzędu i Fundacji, lepszy odbiór społeczny obu podmiotów, a przede wszystkim przyczyni się do skutecznego zaktywizowania większej liczby klientów obu instytucji.

W celu upowszechnienia rezultatów projektu PUP, wspólnie z Fundacją Pro Europa, zorganizują seminarium końcowe, podczas którego zaproszonym gościom, tj. zwłaszcza przedstawicielom władz lokalnych, instytucji i organizacji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem oraz reprezentantom podmiotów ekonomii społecznej i instytucji zaangażowanych w kształcenie ustawiczne oraz szkolenia, zaprezentują wyniki wymiany. Przekazane zostaną informacje dotyczące zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych we Włoszech, efekty ich pracy oraz możliwości wykorzystania doświadczeń włoskich w warunkach polskich. Seminarium stanie się okazją do promowania najlepszych praktyk, które sprawdziły się w UE w zakresie aktywizacji zawodowej, przekwalifikowania osób pozostających bez zatrudnienia oraz ekonomii społecznej, a także do dyskusji na temat perspektyw wdrożenia elementów tego systemu w Polsce.

Dla osób bezrobotnych, zainteresowanych tworzeniem spółdzielni socjalnych, przeprowadzone zostaną warsztaty, w ramach których dowiedzą się oni w jakim celu tworzy się spółdzielnie socjalne i dlaczego warto stać się członkiem spółdzielni. Personel obu instytucji wysyłających udzielać będzie wyjaśnień w kwestiach dotyczących strony formalno-prawnej powoływania spółdzielni w Polsce oraz w zakresie podstaw ekonomicznych, warunkujących sukces rynkowy podmiotu. Koszty, związane z realizacją warsztatów jak i seminarium, poniesione będą przez organizatorów w ramach środków własnych, poza projektem.

Uczestnicy wymiany przeprowadzą także spotkania ze współpracownikami, podczas których zaprezentują zgromadzony materiał informacyjny, podzielą się spostrzeżeniami oraz odpowiedzą na pytania. Doświadczenia zdobyte w czasie mobilności wykorzystywane będą w praktyce zawodowej, tj. będą długofalowo oddziaływać zarówno na współpracowników i klientów obu wysyłających partnerów jak i na otoczenie obu jednostek. Wiadomości i umiejętności wyniesione z obserwacji prowadzonych na Sycylii zostaną skonfrontowane z polską praktyką, a najlepsze rozwiązania posłużą do usprawnienie organizacji szkoleń, staży i doradztwa zawodowego, a także innych form aktywizacji zawodowej i społecznej klientów Urzędu i Fundacji.

Po zastosowaniu innowacji we własnych jednostkach, uczestnicy projektu będą brać udział także w odbywających się na terenie województwa konferencjach i wydarzeniach mających związek z działaniem podmiotów ekonomii społecznej i przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia. Będą referować, jak zastosowanie nowych narzędzi w doradztwie zawodowym i szkoleniach wpływa na ich efektywność. Ustosunkują się też do kwestii możliwości wdrożenia mechanizmów ekonomii społecznej w proces wyposażania w umiejętności zawodowe i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem.

Informacje na temat rezultatów projektu i możliwości wykorzystania zgromadzonych doświadczeń w polskiej praktyce zawodowej szkoleniowców, doradców zawodowych i innych pracowników zaangażowanych w przekwalifikowanie bezrobotnych, zostaną upowszechnione w postaci ulotek i biuletynu informacyjnego, dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej w siedzibach Urzędu i Fundacji Pro Europa oraz na stronach internetowych wszystkich partnerów.  Dzięki temu zapewniony zostanie nieograniczony dostęp wszystkich zainteresowanych do wiadomości z zakresu efektów zrealizowanego projektu. Możliwa będzie także otwarta dyskusja na temat wartości kształcenia personelu urzędów pracy i instytucji szkoleniowych w ramach projektów mobilnościach.

Przechwytywanie
Logo pro europa
logocesie_home
EU flag-Erasmus+_vect_POS

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close