ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

UWAGA!

Mimo zakończenia dofinansowania ze środków UE Fundacja Pro Europa w partnerstwie z Burmistrzem Więcborka kontynuuje działalność Centrum Aktywności Seniora II w Więcborku. Zapraszamy zainteresowanych! Mile widziani są zarówno stali Uczestnicy, jak również nowe osoby  zainteresowane uczęszczaniem do Centrum Aktywności Seniora w Więcborku.

Oferujemy wiele ciekawych propozycji integracji i aktywizacji społecznej. W CAS II czeka 10 miejsc. Z nami będzie interesująco!

 

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w terminie: 10 styczeń – 28 styczeń 2022r.

Lista zakwalifikowanych

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA II

logo_jubileuszowe_1Projekt partnerski

Projekt partnerski „Centrum Aktywności Seniora II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 09.03.02. Rozwój usług społecznych. Nr RPKP.09.03.02.-04-0088/20. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Więcbork. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Całkowita wartość projektu: 392 708,50.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:
 zamieszkuje na terenie Gminy Więcbork,
 posiada status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Dodatkowe kryteria rekrutacji:
 osoba o niskim dochodzie (osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego
kryterium dochodowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)
 osoba doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
 osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osób z zaburzeniami psych, w tym osoba z
niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w
rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w
projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ
 osoba zamieszkująca na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w
wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programie operacyjnych na lata 2014- 2020
Głównym celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz
zapewnienie im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty poprzez:
 zajęcia animacyjne,
 warsztaty tożsamościowe,
 warsztaty taneczne,
 warsztaty kulinarne z elementami zdrowego żywienia,
 warsztaty dziennikarskie,
 naukę korzystania z komputera i podstawowych programów TIK,
 wykłady edukacyjne "Aktywny Trzeci Wiek",
 Spacery Nordic Walking po Krajnie,
 Gimnastyka Aqua Senior,
 Zumba dla Seniorów,
 Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 wyjazdy kulturalno-edukacyjne (jednodniowe) oraz tematyczne spotkania integracyjne.

Okres realizacji Projektu: 01.2022r. – 30.06.2023r.

HERB _Więcbork_COA.svg

Informacje:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa – 577 700 677

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  –

tel. 52 389 53 56

tel. 52 389 53 54

Formularz rekrutacyjny CAS II

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close