„UWIERZ W SIEBIE”

Rekrutacja zakończona!

mopsch_logoLogo pro europa

Projekt „Uwierz w siebie!” realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa i Gminę Miasta Chełmno/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Chełmnie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 09 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.02 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Miasta Chełmna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej (PAL) z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej). Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do poszczególnych osób, jak i pośrednio w postaci wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 35 mieszkańców Chełmna (28K, 7M), z czego m.in. 8 osób w wyniku projektu podejmie zatrudnienie, a min. 12 os. osiągnie postęp w procesie aktywności społecznej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończenie projektu. Kontraktem socjalnym zostanie objętych 15 osób (10K i 5M), natomiast działaniami w ramach PAL 20 osób (18K i 2 M). Proces wsparcia uczestników projektu (UP) odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osób, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, potrzeb. Zaplanowane w projekcie zindywidualizowane i kompleksowe dział umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczonych społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. os. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym także korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Preferowane będą osoby doświadczone wielokrotnym wykluczeniem, a także osoby korzystające z PO PŻ. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: 1. Aktywizacja społeczna, 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 3. Aktywizacja zawodowa, 4. Działania o charakterze środowiskowym z elementami edukacji ekologicznej. Projekt realizowany jest we współpracy pomiędzy organizacją pozarządową – Fundacją Gospodarczą Pro Europa (podmiotem ekonomii społecznej) oraz przedstawicielem publicznych służb społecznych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie. Działania zaplanowane w projekcie są elementem dodatkowego wsparcia i nie zastępują dział dotychczas realizowanych. Całkowita wartość projektu wynosi: 398 615,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 338 823,17 zł.

Zapisy i dokumenty do pobrania w siedzibie Partnera tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy ul. gen. Józefa Hallera 11, 86 -200 Chełmno.
Więcej informacji o projekcie i miejscu rekrutacji można uzyskać od pracownika MOPS. Wypełnione dokumenty potencjalni uczestnicy mogą składać osobiście w MOPS w Chełmnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS gen. Józefa Hallera 11, 86 -200 Chełmno.

Lider Projektu – Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Regulamin rekrutacyjny (Uwierz w siebie)

Formularz rekrutacyjny (Uwierz w siebie)

Lista uczestników (Uwierz w siebie)

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close