Projekt partnerski „Klub seniora miejscem spotkań osób starszych”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

UWAGA! Trwa rekrutacja uczestników 27.09.2021 – 15.10.2021 r.

Lista zrekrutowanych osób do projektu.                                                    Lista Dąbrowa

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Projekt partnerski pt. „Klub seniora miejscem spotkań osób starszych” jest realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w partnerstwie z Gminą Dąbrowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, 09.03. Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, 09.03.02. Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji Projektu: 01.09.2021r. – 30.04.2023r.

Rekrutacja

Wybór kandydatów zgłaszających swój udział do Projektu:

Ocenie podlegać będzie zgodność dokumentów rekrutacyjnych w tym oświadczeń
z kryteriami dostępu do grupy docelowej (osoby niespełniające wymogów zostaną odrzucone) tj.

 1. osoba zamieszkująca w rozumieniu KC na terenie Gminy Dąbrowa
 2. osoba o statusie osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej formularz rekrutacyjny wraz
z załącznikami/oświadczeniami skierowany zostanie do oceny punktowej. Punkty zostaną przyznane Kandydatom/kom na Uczestników Projektu w poniższych kategoriach:

 1. osoba o niskim dochodzie (osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)
 2. osoba doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
 3. osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 4. osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osób z zaburzeniami psych, w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 5. osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia
  w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ
 6. osoba zamieszkująca na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programie operacyjnych na lata 2014- 2020

Cel projektu:

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotem ekonomii społecznej – Fundacją Gospodarczą „Pro Europa” a Gminą Dąbrowa( realizator GOPS w Dąbrowie). Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla
mieszkańców Gminy Dąbrowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu seniora w Dąbrowie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie od 01.09.2021 do 30.04.2023. Grupa docelowa to 25 osób ( 15k i
10M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa. Dzięki realizacji projektu 25 osób zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji
projektu – 10. Wartość projektu 393 878,44zł.

Działania:

Zajęcia i warsztaty przewidziane w projekcie:

 • animacyjne
 • komputerowe
 • muzyczne
 • rękodzieło
 • sportowe
 • kulinarne
 • o tematyce prozdrowotnej

Oprócz zajęć i warsztatów –  spotkania integracyjno- kulturalne i okolicznościowe ze środowiskiem lokalnym, a także wyjazdy kulturalne/edukacyjne do kina i do teatru.

herb gminy DąbrowaLogo pro europa

Regulamin                                                                                                                                           Formularz rekrutacyjny

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close