2.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nabycie kompetencji przez pracowników i współpracowników Fundacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i działań na rzecz włączenia grup wykluczonych, w tym imigrantów w życie społeczne i zawodowe Kraju w wyniku dualnego szkolenia zawierającego w sobie teoretyczno-informacyjne moduły oraz zajęcia praktyczne prowadzone na konkretnych przykładach. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w organizacjach i instytucjach zajmujących się włączeniem społecznym i wykorzystujących różne narzędzia aktywizacji w praktyce. Odbywać się to będzie przez mentorów w oparciu o rzeczywiste przypadki i sytuacje.

program-szkolenia

HARMONOGRAM PROJEKTU:

DZIAŁANIE IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
PROGRAM SZKOLENIA SZKOL.
HARONOGRAM SZKOLENIA
REKRUTACJA
NEGOCJACJE UMOWY PARTN.
PODPISANIE UMOWY PARTN.
UMOWA Z UCZEST.
WYKONAWCY SZKOLEŃ
PRZYGOTOWANIE KULT.JĘZYKOWE
MOBILNOŚĆ
EWALUACJA
UPOWSZECHNIANIE
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PO PROJEKCIE …

„Lepsze jutro – metody i narzędzia aktywnego zaangażowania grup defaworyzowanych i marginalizowanych”. Realizowany był w okresie 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. łącznie 14 miesięcy. W projekcie osiągnęliśmy następujące cele:
– zapewniliśmy uczestnikom podwyższenie kwalifikacji i kompetencji związanych z aktywizacją społeczną i zawodową oraz metod włączenia społecznego zmarginalizowanych grup, w tym migrantów, w życie społeczne i zawodowe kraju,
– umożliwiliśmy poznanie i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania i informacji i metod pracy z imigrantami oraz osobami w niekorzystnej sytuacji społecznej i materialnej,
– zapewniliśmy warunki podwyższenia i doskonalenia umiejętności językowych,
– pozwoliliśmy na podniesienie kompetencji personelu Fundacji na poziomie ponadnarodowym poprzez rozwijanie sieci kontaktów z różnymi organizacjami zajmującymi się aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych,
– umożliwiliśmy zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas szkolenia realizowanego przez kompetentnych trenerów i mentorów,
Formy pracy edukacyjnej obejmowały wykład, warsztaty, dyskusję i pracę własną w grupie.
W projekcie uczestniczyło 5 osób (zmniejszenie w stosunku do początkowej propozycji) i obejmował on następujące etapy: utworzenie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia, przeprowadzenie rekrutacji i akcji informacyjnej w mediach społecznościowych, opracowania papierowych narzędzi promocji projektu, opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników, właściwa mobilność, ewaluacja w projekcie, opracowanie i upowszechnienie wyników przez wydrukowanie informatora, konferencja i spotkania branżowe.
Dokonując ewaluacji projektu i weryfikacji nabytych w jego trakcie kompetencji przygotowaliśmy ankiety „pre” i „post” , testy wiedzy i kompetencji językowych, uczestnicy napisali artykuły do podręcznika, uczestniczyli w spotkaniach na uczelni w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek i stan zdrowia, odbyła się konferencja dla pracowników instytucji zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, reprezentantami samorządu i instytucji rynku pracy. Nakład podręcznika wyniósł 110 egzemplarzy. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób. Do osób, którzy nie przybyli, z różnych względów, na konferencję wysłaliśmy prezentacje i informacje o jej przebiegu oraz podręcznik. Zamieściliśmy podręcznik na platformie EPAL.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności oraz Europass Mobilność (oczekujemy na zatwierdzenie). Właściwa mobilność trwała 14 dni (2 dni podróż, 10 dni szkolenia, 2 dni zajęcia kulturalne i praca w grupie roboczej). Podsumowując należy stwierdzić , że cele stawiane w projekcie zostały zrealizowane. Uczestnicy podwyższyli swoją wiedzę (m.in.: na temat migrantów i problemów adaptacyjnych, na temat grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w Hiszpanii) nabyli umiejętności ( m.in.: pracy z grupami defaworyzowanymi, w tym z migrantami, posługiwania się językiem angielskim zawodowym z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej), zmienili postawy (m.in.: otworzyli się na kontakty międzykulturowe i budowanie relacji z osobami wykluczonymi, w tym migrantami, zwiększyli motywację do samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

1. HISZPANIA

„Lepsze jutro-metody i narzędzia aktywnego włączenia grup defaworyzowanych i wykluczonych” – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Edukacja dorosłych. Dofinansowanie projektu z UE: kwota 61 793,83 zł.

LIDER

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL – Hiszpania

TERMIN

01.09.2018 r. –  31.08.2019 r.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close