loga program regionalny

Uwaga! Fundusze wyczerpane.

”Mama i Tata w pracy”

PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ ETAPY UCZESTNICTWA I ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

– zał. A. Wniosek o refundację kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 – należy dołączyć kopię rachunku/ faktury wraz z dowodem zapłaty,

A. Wniosek o refundację kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 korekta

– zał. B. Wniosek zaliczkowo – rozliczeniowy kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 – dla osób korzystających ze ścieżki aktywizacyjnej

B. Wniosek zaliczkowo – rozliczeniowy kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 korekta

 

Załącznik nr 1 do wniosku o refundację kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3/ do wniosku o refundację/zaliczkowo – rozliczeniowego

TUTAJ

Załącznik nr 2 do wniosku o refundację kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do wniosku o refundację/zaliczkowo – rozliczeniowego kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 wymagany od Uczestników Projektu korzystających ze wsparcia aktywizacyjnego i szkoleniowego wspomagającego proces powrotu na rynek pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PONIŻEJ DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I KWALIFIKACJĄ DO PROJEKTU:

zał. nr 1 formularz kwalifikacyjny -aktualizacja

zał. nr 2 oświadczenie uczestnika projektu

zał. nr 3 oświadczenie o statusie na rynku pracy

zał. nr 3a oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do Projektu dostarczane do Biura projektu po zakwalifikowaniu kandydata na listę rankingową osób zakwalifikowanych do Projektu:

– załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej 

– załącznik nr 5 – oświadczenie, z którego będzie wynikać, że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym samym okresie) 

– załącznik nr 6 – oświadczenie lub zaświadczenie od instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem (żłobki/ kluby dziecięce), z którego będzie wynikać, że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym samym okresie)

– Umowa/ umowa wstępna /deklaracja współpracy z określonymi warunkami sprawowania opieki nad dzieckiem przez instytucję/nianię wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem musi być zawarta po terminie złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Projektu i podpisana przed podpisaniem umowy Projektowej. Umowa przystąpienia uczestnika do Projektu musi być zawarta przed powrotem pracownika do pracy (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy – jeśli dotyczy).

PORADNIK JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ: NIANIA-poradnik

INFORMACJA O PROJEKCIE   (TELEFON DO KONTAKTU: Agnieszka Umińska 664 050 500, Karolina Kościukiewicz 889 097 452)

Projekt „Mama i Tata w pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Lider: Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Celem projektu jest wspieranie aktywizacji zawodowej w powrocie na rynek pracy 50 (49K, 1M) osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich /rodzicielskich /wychowawczych z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego poprzez udział w projekcie w terminie do 30.06.2018 r.

Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 43% uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy po dniu od zakończeniu udziału w projekcie.

Wartość projektu: 540 760,00 zł, w tym wkład UE: 459 646,00 zł.

Termin realizacji projektu: 01.02.2017 r. –  30.06.2018 r.

– Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej wyłączoną z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającą na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych.

– Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do lat 3 (bycie rodzicem lub opiekunem prawnym).

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie finansowe w postaci zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (nie więcej niż 600 zł miesięcznie na dziecko) przez maksymalnie 12 kolejnych miesięcy (ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia i nie dłużej niż do końca projektu, tj. do 30.06.2018 r.). Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 obejmuje:
  1. opiekę nad dzieckiem w żłobku lub
  2. opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub
  3. wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu
  • działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy dla rodziców, którzy w dniu przystąpienia do projektu pozostawali bez pracy, w tym osób przebywających na urlopie wychowawczym:
  1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu;
  2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne;
  3. Pośrednictwo pracy;
  4. Szkolenia zawodowe.

 

Lider Projektu pro_europa_logo_4_kolor_v1

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close