Czas na studia podyplomowe II.

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Jesteś bez pracy, szukasz dobrej pracy – zacznij od studiów podyplomowych! Jeszcze tylko do końca lipca rekrutacja.

 Czas na studia podyplomowe II          BEZPŁATNE STUDIA …

Projekt partnerski Fundacji Gospodarczej Pro Europa i  CANVI S.C. A.Umińska, K.Kościukiewicz realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie;  Poddziałanie 8.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Wartość projektu: 382 650,46 zł.  Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 363 517,93 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia,

Osoby powyżej 29 roku życia to osoby, które ukończyły 30 r.ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).
Osoby powyżej 50 roku życia to osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin),

osób z niepełnosprawnościami poprzez:
Okres realizacji Projektu: od 2019-06-01 do 2020-07-31

Uczestnikami/czkami Projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko – pomorskim w szczególności:

  1. bezrobotne i bierne zawodowo kobiety
  2. bezrobotne i bierne zawodowo osoby z niepełnosprawnością
  3. bezrobotne i bierne zawodowo osoby powyżej 50 roku życia

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 26 osób (21 kobiet, 5 mężczyzn), w tym:

● 18 osób biernych zawodowo
● 8 osób bezrobotnych
w tym:
● 1 osoba bierna zawodowo powyżej 50 roku życia
● 1 osoba bierna zawodowo z niepełnosprawną powyżej 29 roku życia
● 1 osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia
● 1 osoba bezrobotna z niepełnosprawną powyżej 29 roku życia
które muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a. zamieszkiwanie na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. jako: „miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu”);
b. ukończony co najmniej I stopień studiów i posiadanie co najmniej tytułu licencjata lub inżyniera
c. pomyślne przejście procedury rekrutacyjnej
d. dobrowolne podpisanie oświadczenia na temat przetwarzania danych osobowych wraz z zobowiązaniem do udzielania informacji o sytuacji własnej na rynku pracy celem pomiaru rezultatów Projektu oraz umowy uczestnictwa w Projekcie.
Planowane efekty:
· 8 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych zostanie wsparciem w programie
· 18 osób biernych zawodowo objętych zostanie wsparciem w programie
· 2 osoby z niepełnosprawnościami objętych zostanie wsparciem w programie
· 2 osoby w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem w programie
· 12 osób podejmie zatrudnienie (osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
· 8 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
· 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie Indywidualnym Planem Działania
· 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie poradnictwem zawodowym
· 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie pośrednictwem pracy
· 26 osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych zostanie studiami podyplomowymi
· zrealizowanych zostanie 78 miesięcy staży zawodowych odbytych przez uczestników w projektu, tj. osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo
Rekrutacja:

Informacje: Roman Chamier-Ciemiński, tel. 601374937,  Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura projektu.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close