”Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

Projekt partnerski „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01.-04-0035/19. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.  Całkowita wartość projektu: 797 983,50 zł, środki unijne: 678 285,97 zł.

Partnerzy projektu: FUNDACJA GOSPODARCZA PRO EUROPA, GMINA GNIEWKOWO

Okres realizacji 01.09.2021r. – 31.05.2023r.

Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Celem głównym projektu aktywizacja społeczno-zawodowa 45 (27K, 18M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 niepełnosprawnych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy Gniewkowo.

Zadania zaplanowane w projekcie

W ramach projektu zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy UP poprzez:

 • aktywizację społeczną
 • aktywizację zawodową
 • działania o charakterze środowiskowym.

Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane umowy PAL, a proces wsparcia  będzie odbywał się na podstawie opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika – ścieżki reintegracji społecznej (IŚR)

Wskaźniki produktu (kluczowe WLWK-2014)

1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie –  45 osób      27,0 K             18,0 M

Źródło danych:

 • kontrakty socjalne/umowy z uczestnikami
 • lista obecności z pierwszej formy wsparcia
 • w przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo – zaświadczenie z ZUS lub PUP potwierdzające status na rynku pracy

Pomiar: udzielenie pierwszej formy wsparcia

2.Liczba osób z niepełnosprawnościami  objętych wsparciem w programie – 6 osób

4,0 K                2,0 M

Źródło danych:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.),
 • orzeczenie o niepełnosprawności innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie
  o stanie zdrowia lub opinia.

Pomiar: udzielenie pierwszej formy wsparcia

Wskaźniki rezultatu (kluczowe –WLWK 2014)

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 40 osób     24,0 K             16,0 M

Źródło danych:

 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje lub kompetencje
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10 osób 6,0 K 4,0 M
 • potwierdzenie zarejestrowania osoby jako bezrobotnej lub poszukującej pracy w PSZ
 • lub inny dokument potwierdzający spełnienie przesłanki osoby poszukującej pracy
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 7 osób

5,0K     2,0M   

Źródło danych:

 • dokumenty dostarczone przez UP potwierdzające zatrudnieni: kopie umów
  o pracę, kopie umów cywilnoprawnych, dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu udziału w projekcie
  dowód opłacenia składek lub zaświadczenia z ZUS, US.

Pomiar w pkt 1-3: do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Wskaźniki produktu (specyficzne dla projektu-wskaźniki własne wnioskodawcy)

Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu-wskaźniki własne wnioskodawcy)

Wskaźnik efektywności społecznej  34% (16 osób) – odsetek osób UP które zostały skutecznie zaktywizowane społecznie

GNIEWKOWOLogo pro europa

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close