Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

obrazek na facebookaZgodnie z Art. 122. ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz.U. 2013.182 z późniejszymi zm./ osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Już wkrótce XV edycja szkolenia Organizacja pomocy  społecznej. Zapisy się rozpoczęły!

Serdecznie zapraszamy!

Podanie oraz inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału, niżej.

 

Podanie-o-przyjęcie Organizacja pomocy społecznej

Formularz z danymi do umowy

Podanie-o-przyjęcie-Specjalizacja (3)

Osoby kierujące, bądź ubiegające się o kierowanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Oferta-XV-edycji-szkolenia

Minimum programowe specjalizacji, zawiera następujące bloki tematyczne oraz liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego z tych bloków tematycznych:

współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin;

elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90 godzin, w tym nie mniej niż 7 godzin przypadających na każdy z bloków tematycznych:

 • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym,  z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • kontrola zarządcza;

elementy etyki – 10 godzin;

zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa – 20 godzin;

ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin;

wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin;

wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin;

publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20 godzin;

mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin;

stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin;

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin;

wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin.

Zgoda MRPiPS z dnia 1 października 2014 r. DPS-VI-51111-6988-115-MJ/14(20)

Asystent rodziny

Głównym celem szkolenia jest nabycie, uzupełnienie lub pogłębienie wiedzy ogólnej z różnych dziedzin nauki (pedagogika, socjologia, psychologia, nauka o rodzinie, prawo) przez osoby wymienione w art. 12 ust. l pkt l lit. b i c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście specyfiki zadań asystenta rodziny.

Ukończenie szkolenia zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy są przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.

Szkolenie skierowane jest do osób, które planują pracę w zawodzie asystenta rodziny i spełniają następujące warunki:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i udokumentowany co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy; 14 godzin

Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka; 10 godzin

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 6 godzin

Zadania i uprawnienie asystenta; 6 godzin

Etykę pracy asystenta rodziny; 6 godzin

Analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny; 30 godzin

Komunikację interpersonalną; 10 godzin

Metodykę pracy asystenta; 6 godzin

Definicję rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy; 6 godzin

Charakterystykę problemów rodziny, w tym: 10 godzin

 • problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
 • nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
 • problemów wychowawczych,
 • problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej,

Analizę potrzeb i problemów rodziny; 10 godzin

Sporządzenie planu pracy z rodziną; 10 godzin

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych; 6 godzin

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 6 godzin

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; 6 godzin

Problematykę mediacji w rodzinie; 6 godzin

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; 8 godzin

Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; 4 godziny

Edukację zdrowotną; 6 godzin

Problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie; 6 godzin

Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 6 godzin

Pielęgnację niemowląt i dzieci; 6 godzin

Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 6 godzin

Współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę; 6 godzin

Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji. 30 godzin

DSR-IV.844.46.2015.MF – Decyzja nr 46/2015

Specjalizacja II stopnia dla pracowników socjalnych

Celem kształcenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych i uzyskanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Ponadto do celów kształcenia należy zaliczyć:

 1. Przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy dotyczącej metod i technik pracy socjalnej;
 2. Zachęcenie do samodzielnej pracy związanej z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji oraz doskonaleniem własnego warsztatu pracy;
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego działania oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 4. Wskazanie na rolę i miejsce pomocy społecznej, jako ważnego elementu systemu polityki społecznej państwa oraz społeczności lokalnej;
 5. Wskazanie na specyfikę prawnych, organizacyjnych, politycznych, społecznych
  i ekonomicznych aspektów pomocy społecznej;
 6. Wykształcenie umiejętności współpracy w grupie, z grupą, z rodziną, jednostką
  i ze środowiskiem;
 7. Ukazanie związków pomiędzy samokształceniem a efektywnością i skutecznością podejmowanych działań socjalnych.

II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny realizowany jest na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U.2012.486) i przeznaczony jest dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych.

Program specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny obejmuje:

A) 160 godzin obowiązkowego szkolenia z zakresu przygotowania ogólnego:

1.    Projekt socjalny 40 godzin
2.    Mediacje i negocjacje 20 godzin
3.    Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej 30 godzin
4.    Wypalenie zawodowe 10 godzin
5.    Lokalna polityka społeczna 40 godzin
6.    PR w pomocy społecznej 10 godzin
7.    Polityka społeczna Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej  

10 godzin

Razem: 160 godzin

B) 80 godzin obowiązkowego szkolenia w zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do kierunku pracy socjalnej, którą uczestnik specjalizacji wybrał po ukończeniu szkolenia ogólnego, wśród następujących modułów:

1.    Praca socjalna z osobami uzależnionymi

2.    Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

3.    Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy

4.    Praca socjalna ze społecznościami lokalnymi

Każdy moduł obejmuje:

1) interdyscyplinarną charakterystykę problemu 40 godzin
2) metody pracy socjalnej 20 godzin
3) hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności 20 godzin

C) 15 godzin konsultacji w trakcie opracowywania pracy dyplomowej

Decyzja MRPiPS na specjalizację II stopnia dla pracowników socjalnych – DPS-VI.51212.19.2015.(15)

Szkolenia fotowoltaiczne

solar cell array in the field, renewable energy

CIĄGŁY NABÓR NA SZKOLENIE „Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP do 1kV”przygotowujące do uzyskania Certyfikatu UDT.
Miejsce szkolenia: Toruń

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Szkolenie „Instalator systemów fotowoltaicznych”

w Toruniu 23-25 październik 2023 r.

KONTAKT: GRAŻYNA KUSCHEL   TEL. 531 647 112

Zgłoszenia przyjmujemy od zaraz:
– faxem pod numerem telefonu 56-658-59-09
– mailowo pod adresem: szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl,

Fundacja Gospodarcza Pro Europa – jako jedna z niewielu placówek w północnej i środkowej Polsce – uzyskała akredytację Prezesa UDT w zakresie prowadzenia szkoleń dla monterów systemów fotowoltaicznych.

Udział w szkoleniu umożliwia przystąpienie do egzaminu i otrzymanie Certyfikatu Instalatora Paneli Fotowoltaicznych wydanego przez Prezesa UDT.

Posiadanie certyfikatu – zgodnie z nowymi przepisami – będzie obligatoryjne dla każdego wykonawcy instalacji dofinansowanej w ramach Programu Prosument.

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu w zakresie instalatora systemów fotowoltaicznych zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenia sommelierskie

Glasses with different wines on blurred background, closeup

OTWORZYLIŚMY CENTRUM KSZTAŁCENIA SOMMELIERÓW

Prowadzimy kształcenie na kierunkach:

 • sommelier
 • podwyższenie  kwalifikacji barmańskich
 • podstawy wiedzy o winie
 • podstawy enologii
 • enoturystyka 

Tematy szkoleń uzależnione są od zainteresowania i zgłoszeń uczestników. W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby powyżej 18 roku życia.

KONTAKT : ROMAN CHAMIER-CIEMIŃSKI 601 374 937

barrels-gf9a24ea1d_1920portugal-g90194403d_1920

Szkolenia dla biznesu i instytucji

cog-wheels-gbc01c51f5_1920

Szkolenia dopasowane dla potrzeb instytucji i dla biznesu!

Ponad 30.000 osób zaufało nam i z powodzeniem skorzystało z usług szkoleniowych dopasowanych do swoich potrzeb. Nasze szkolenia to korzyści, które będą mieć uczestnicy i ich firmy. Od 2002 roku Fundacja Gospodarcza Pro Europa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, współpracuje z najlepszymi trenerami w kraju, wielokrotnie nagradzanymi, certyfikowanymi, akredytowanymi oraz praktykami życia gospodarczego.

,

Szkolenia przygotowywane na indywidualne zapotrzebowanie Państwa firmy to gwarancja sukcesu i efektywności kształcenia. Dlatego proponujemy prowadzenie, poprzedzających szkolenia, badań potrzeb edukacyjnych pracowników, za pomocą metod ankietowych, rozmów coachingowych, analizy zakresu obowiązków, ocen pracowniczych i wymagań stanowiska pracy. Proponujemy coaching po szkoleniu i badanie efektów kształcenia.

Nasza placówka edukacyjna

1AKADEMIA PRO EUROPA

realizuje szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej, kierowników średniego szczebla oraz pracowników bezpośrednio produkcyjnych lub usługowych.

Proponujemy ponadto szkolenia ze sprzedaży, marketingu, zarządzania, finansów, interpersonalne i inne. Dzięki naszej obecności w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH przedsiębiorcy, także przedsiębiorcy społeczni,  mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzone przez nas szkolenia.

Maksymalne dofinansowanie:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) – 10.000 zł
 • małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 49 osób) – 20.000 zł
 • średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 osób) – 30.000 zł

Maksymalne dofinansowanie na 1 pracownika: 5.000 zł.

Poziom dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) – 70%
 • małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 49 osób) – 60%
 • średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 osób) – 50%                                                                           Pomagamy w uzyskaniu dotacji na szkolenie!

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close