Projekt partnerski „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej”

ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

czarnoziem na soliProjekt „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność, 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 

 

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 16 (11K,5M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zamieszkujących obszar LSR Czarnoziem
na Soli (CNS) oraz 14 ( 8K,6M) osób z ich otoczenia poprzez realizację projektu
„Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej” (aktywizującego osoby zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia do działania na rzecz poprawy sytuacji własnej i ożywienia swoich społeczności lokalnych -także przez działalność lidera aktywności lokalnej, gotowego do świadczenia usług także po zakończeniu okresu trwania projektu)

Zaplanowane działania w ramach niniejszego projektu odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby ujęte LSR, w ramach której konieczne jest podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób starszych, zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację form aktywnej integracji zgodnie z celem szczegółowym: Włączenie społeczne Uczestników Projektu oraz ich integracja z osobami z otoczenia, poprzez podniesienie aktywności społecznej i obywatelskiej, samodzielności i zaradności życiowej.

Działania w projekcie realizowane będą miały charakter aktywnej integracji i będą obywać się zarówno w formie wsparcia indywidualnego, rodzinnego jak
i środowiskowego. Wsparcie zaplanowane w projekcie jest zindywidualizowane
oraz kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestników i nie ogranicza możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Działania w projekcie:

– Warsztaty z animatorem

– Warsztaty z zakresu kultury fizycznej

– Warsztaty z psychologiem

– Objęcie Uczestników wsparciem Asystenta Rodziny

– wydarzenie kulturalno- integracyjne

 

Realizacja projektu od 01.07.2022- do 31.12.2022r.

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close