ZNAKI DO PROJEKTÓW K-P

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

LISTA RANKINGOWA

Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork”. Zainteresowane osoby z terenu miasta i gminy Więcbork, o statusie osoby niesamodzielnej proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych w MGOPSie w Więcborku, ul. Mickiewicza 22 A w terminie do 03.07.2020r.”

 

POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK

Logo pro europa

Projekt partnerski

Projekt partnerski „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie  09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych. Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Więcbork, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 348 210,00 zł, całkowita wartość projektu: 386 900,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – POMOC SĄSIEDZKA) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób.Rekrutacja uczestników projektu realizowana będzie przede wszystkim w oparciu o analizę dokumentów własnych i wiedzę pracowników MGOPS. Dodatkowo wśród klientów MGOPS dystrybuowane będę ulotki zachęcające do udziału w projekcie poprzez pokazanie korzyści z pomocy sąsiedzkiej. Wszystkie podjęte działania rekrutacyjne mają na celu wytypować ostateczną grupę docelową spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie i stworzenie listy rezerwowej w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. (Ze względu na specyfikę grupy docelowej, niezwykle ważne jest stworzenie listy rezerwowej – ryzyko przerwania udziału w projekcie np. śmierć uczestnika, konieczność przejścia seniora do opieki w całodobowym ośrodku opiekuńczym.) Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają ze strony pracowników projektowych wsparcie w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z zapisami projektu, a uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie, mailowo lub osobiście. O rekrutacji zostaną także poinformowane regionalne i lokalne organizacje partnerskie, o których mowa w PO PŻ. Dodatkowo w przypadku problemów z rekrutacją zostaną zintensyfikowane działania, tj. zostaną
przekazane dodatkowe informacje o projekcie do lokalnych instytucji, klubów seniora, parafii, sołtysów, podmiotów wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności seniorów. Rekrutacja realizowana będzie z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu: 2019-03-01 do 2020-12-31HERB _Więcbork_COA.svg

Informacje:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa – 56 658 59 09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork

  1. Elżbieta Cybulska, pracownik socjalny

tel. 52 389 53 58

e-mail: elzbieta.cybulska@mgopswiecbork.pl

  1. Sylwia Ferensztajn, pracownik socjalny

tel. 52 389 53 57

e-mail: sylwia.ferensztajn@mgopswiecbork.pl

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close