loga program regionalny

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT

„Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno”

Projekt partnerski realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02: Włączenie społeczne, Poddziałanie: Aktywne włączenie społeczne. GMINA STOLNO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje projekt w partnerstwie z Powiat Chełmiński/ Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie i Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Całkowita wartość proj. wynosi 369 050, 00 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 312 450,00 zł. Projekt realizowany od 01.07.2016 r. do 31.12.2017r. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Stolno (25K i13M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zmniejszenie izolacji i marginalizacji tych grup poprzez integrację społeczną oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Oczekiwane rezultaty:

  • podniesienie kompetencji społ-zaw;
  • zwiększenie motywacji do działania;
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości;
  • podniesienie samooceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie,
  • zmniejszenie marginalizacji i izolacji społecznej;
  • nabycie umiejętności społecznych oraz umiejętności kreatywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej (PAL) z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej). Zaplanowane działania będą miały charakter wsparcia bezpośrednio skierowanego do os. (indywidualnego), jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego. Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 38mieszk gm. Stolno (25K, 13M), z czego m.in. 9 os. w wyniku proj. podejmie zatrudnienie. Kontraktem socjalnym zostanie objętych 9K i 9M, natomiast działaniami w ramach PAL 20(16K i 4M). Proces wsparcia uczestników projektu (UP) odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problem., zasobów, potencjału, potrzeb. Zaplanowane w proj. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., tj. osoby. Zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym także korzystające z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: aktywizacja społeczna, edukacyjna, zawodowa i działania o charakterze środowiskowym.

Celem głównym projektu jest: Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 38 os. (UP) ( 28Ki 10M) zamieszkałych na terenie Gminy Stolno zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań w oparciu o kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej, z wykorzystaniem usług aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz działań środowiskowych, w latach 2016, 2017 .Wsparcie otoczenia osób objętych PAI poprzez realizowanie działań o charakterze środowiskowym – 48 osób.

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 38

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 9

Liczba osób, które osiągnęły postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej lub podjęły dalszą aktywizację po zakończeniu udziału w projekcie – 22

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie – 9

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność i integracja społeczna poprzez udział w działaniach o charakterze środowiskowym – 48

Efektywność zatrudnieniowa – 9

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close