Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

obrazek na facebookaZgodnie z Art. 122. ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/Dz.U. 2013.182 z późniejszymi zm./ osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

XIII edycja szkolenia realizowana będzie : 28.05.2022 r. – 20.11.2022 r.

Harmonogram org. pomocy – nowa edycja

Uprzejmie informujemy, że koszt szkolenia wynosi 3600 zł (z noclegiem 5160 zł)

XI edycja szkolenia została zrealizowana. Wszyscy zdali.

HARMONOGRAM XI EDYCJA

X edycja szkolenia realizowana będzie od 11.07.2020

HARMONOGRAM  X EDYCJA.

W związku z bardzo dużym zainteresowanie, Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza nabór na kolejno edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Planowany termin rozpoczęcia: 11 lipca 2020 r. Nie czekaj! Zapisz się już dziś!

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). Akademia Pro Europa prowadzona przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w dniu 1 października 2014 r. uzyskała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o numerze DPS-VI-51111-6988-115-MJ/14 na organizowanie i prowadzenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Szkolenie odbywa się w Toruniu w systemie weekendowym ( sobota/niedziela) dwa razy w miesiącu.

Koszt szkolenia to 3380 zł brutto za osobę. Istnieję możliwość korzystania z noclegów. Wówczas koszt szkolenia wynosi 4900 zł brutto za osobę.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej. Telefon: 531 581 303.

Serdecznie zapraszamy!”

Osoby kierujące, bądź ubiegające się o kierowanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Minimum programowe specjalizacji, zawiera następujące bloki tematyczne oraz liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego z tych bloków tematycznych:

współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin;

elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90 godzin, w tym nie mniej niż 7 godzin przypadających na każdy z bloków tematycznych:

 • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym,  z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
 • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
 • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
 • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
 • kontrola zarządcza;

elementy etyki – 10 godzin;

zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu
i województwa – 20 godzin;

ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin;

wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin;

wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin;

publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20 godzin;

mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin;

stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin;

konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin;

wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin.

Oferta-XII _Toruń-edycji-szkolenia

Zgoda MRPiPS z dnia 1 października 2014 r. DPS-VI-51111-6988-115-MJ/14(20)

Asystent rodziny

Głównym celem szkolenia jest nabycie, uzupełnienie lub pogłębienie wiedzy ogólnej z różnych dziedzin nauki (pedagogika, socjologia, psychologia, nauka o rodzinie, prawo) przez osoby wymienione w art. 12 ust. l pkt l lit. b i c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście specyfiki zadań asystenta rodziny.

Ukończenie szkolenia zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy są przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.

Szkolenie skierowane jest do osób, które planują pracę w zawodzie asystenta rodziny i spełniają następujące warunki:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i udokumentowany co najmniej
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy; 14 godzin

Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka; 10 godzin

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 6 godzin

Zadania i uprawnienie asystenta; 6 godzin

Etykę pracy asystenta rodziny; 6 godzin

Analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny; 30 godzin

Komunikację interpersonalną; 10 godzin

Metodykę pracy asystenta; 6 godzin

Definicję rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy; 6 godzin

Charakterystykę problemów rodziny, w tym: 10 godzin

 • problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
 • nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
 • problemów wychowawczych,
 • problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej,

Analizę potrzeb i problemów rodziny; 10 godzin

Sporządzenie planu pracy z rodziną; 10 godzin

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych; 6 godzin

Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 6 godzin

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; 6 godzin

Problematykę mediacji w rodzinie; 6 godzin

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; 8 godzin

Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; 4 godziny

Edukację zdrowotną; 6 godzin

Problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie; 6 godzin

Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 6 godzin

Pielęgnację niemowląt i dzieci; 6 godzin

Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 6 godzin

Współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę; 6 godzin

Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji. 30 godzin

DSR-IV.844.46.2015.MF – Decyzja nr 46/2015

Specjalizacja II stopnia dla pracowników socjalnych

Celem kształcenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych i uzyskanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Ponadto do celów kształcenia należy zaliczyć:

 1. Przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy dotyczącej metod i technik pracy socjalnej;
 2. Zachęcenie do samodzielnej pracy związanej z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji oraz doskonaleniem własnego warsztatu pracy;
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego działania oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 4. Wskazanie na rolę i miejsce pomocy społecznej, jako ważnego elementu systemu polityki społecznej państwa oraz społeczności lokalnej;
 5. Wskazanie na specyfikę prawnych, organizacyjnych, politycznych, społecznych
  i ekonomicznych aspektów pomocy społecznej;
 6. Wykształcenie umiejętności współpracy w grupie, z grupą, z rodziną, jednostką
  i ze środowiskiem;
 7. Ukazanie związków pomiędzy samokształceniem a efektywnością i skutecznością podejmowanych działań socjalnych.

II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny realizowany jest na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U.2012.486) i przeznaczony jest dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych.

Program specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny obejmuje:

A) 160 godzin obowiązkowego szkolenia z zakresu przygotowania ogólnego:

1.    Projekt socjalny 40 godzin
2.    Mediacje i negocjacje 20 godzin
3.    Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej 30 godzin
4.    Wypalenie zawodowe 10 godzin
5.    Lokalna polityka społeczna 40 godzin
6.    PR w pomocy społecznej 10 godzin
7.    Polityka społeczna Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej  

10 godzin

Razem: 160 godzin

B) 80 godzin obowiązkowego szkolenia w zakresie przygotowania specjalistycznego, dostosowanego merytorycznie do kierunku pracy socjalnej, którą uczestnik specjalizacji wybrał po ukończeniu szkolenia ogólnego, wśród następujących modułów:

1.    Praca socjalna z osobami uzależnionymi

2.    Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

3.    Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy

4.    Praca socjalna ze społecznościami lokalnymi

Każdy moduł obejmuje:

1) interdyscyplinarną charakterystykę problemu 40 godzin
2) metody pracy socjalnej 20 godzin
3) hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności 20 godzin

C) 15 godzin konsultacji w trakcie opracowywania pracy dyplomowej

Decyzja MRPiPS na specjalizację II stopnia dla pracowników socjalnych – DPS-VI.51212.19.2015.(15)

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close