UWAGA! Informujemy, że w 2022 roku kontynuujemy szkolenia dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej.

Szkolenia będą realizowane do 31.03.2022 r. W 2022 roku uczestnicy mogą wziąć udział w 4 nowych szkoleniach.

 1. Przepisy prawa w pracy z dzieckiem i rodziną –  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –  aspekty prawne i zm. w  przepisach. 2.Prawa osób ubezwłasnowolnionych oraz obowiązki opiekunów prawnych w reprezentowaniu podopiecznych – przepisy i postępowanie.      3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty prawne, cele i procedury. 4.Diagnoza w rodzinnym wywiadzie – Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – aspekty prawne i zm. w diagnozie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Szkolenia będą realizowane, w formie stacjonarnej oraz on-line, w zależności od potrzeb uczestników oraz sytuacji epidemiologicznej. Możliwość udziału w szkoleniach mają TYLKO uczestnicy projektu, którzy brali już udział w szkoleniach w ramach proj. „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Nie przewidujemy przeprowadzania rekrutacji dla nowych osób. Na potwierdzenia dalszego udziału w projekcie wysyłane na adres socjalni@fundacja-proeuropa.org.pl oraz wybór obszarów szkoleniowych czekamy do 20.01.2022 r. Harmonogram szkoleń na I kwartał 2022 udostępnimy Państwu do 25.01.2022 r.

 

Zapraszamy do kontaktu 533-665-340

Harmonogram szkoleń na I kwartał 2022 udostępnimy Państwu do 25.01.2022 r.

 

KANDYDACI   NA   UCZESTNIKÓW  PROJEKTU

 Osoby nowe wypełniają i przesyłają Zał. od 1 do 5 oraz Umowę udziału w projekcie (2egz.).Proszę zwrócić uwagę, aby w załącznikach, we wszystkich miejscach przeznaczonych dla kandydata na uczestnika projektu zostały wpisane daty oraz złożone podpisy.Umowa nie musi być datowana. Datę uzupełnimy wpisując datę pierwszego realizowanego przez uczestnika szkolenia. Jeden egzemplarz Umowy zostanie zwrócony uczestnikowi, po podpisaniu umowy przez Zarząd Fundacji.Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

 UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY CHCĄ PONOWNIE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

 

OŚWIADCZENIE_dla UCZESTNIKÓW POWRACAJĄCYCH_

Osoby powracające do projektu wypełniają i przesyłają OŚWIADCZENIE dla UCZESTNIKÓW POWRACAJĄCYCH.

Skan oświadczenia należy wysłać na adres socjalni@fundacja-proeuropa.org.pl.

Oryginał należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Osoby, które już realizowały szkolenia w ramach niniejszego projektu mogą ponownie przystąpić do szkoleń, pod warunkiem, że dotychczas zrealizowały mniej niż 6 szkoleń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do wypełnienia wszystkich załączników (załączniki od nr 1 do nr 5) do Regulaminu rekrutacji.           ↓NA DOLE STRONY

Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką tradycyjną na adres biura projektu:

Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia kompletu dokumentów do Biura projektu w Toruniu.

Zakres tematyczny poprzednich szkoleń (w 2021 roku):

 • Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania,  ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów.
 • Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów.
 • Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu  „Za życiem”
 • Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów.
 • Program ‘”Za Życiem” – działanie  4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali.
 • Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów
 • RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .
 • Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
 • Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.
 • Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
 • Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
 • Dostępność Plus – działania wynikające z przepisów.
 • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa o pomocy społecznej  – nowelizacja ustawy.

Informacje uzupełniające:     Procedura realizacji szkoleń w trybie zdalnym

 1. Do czasu zakończenia pandemii szkolenia realizowane będą na pośrednictwem platformy ClickMeeting.
 2. Po zakończeniu pandemii planujemy realizować szkolenia w Szczecinie.
 3. Szkolenia będą realizowane w okresie 1.04.2021 – 30.09.2021.
 4. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze, w godzinach 8.00.-14.30.

Zapraszamy do kontaktu tel. 533 665 340, mail: socjalni@fundacja-proeuropa.org.pl


Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla województwa zachodniopomorskiego zakończyła proces weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych DLA PIERWSZEJ GRYPY ZREKRUTOWANYCH do projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Rekrutacja odbywała się zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej.
Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych podzielona została na dwa elementy: ocenę formalną oraz merytoryczną. Zakwalifikowani kandydaci na uczestników projektu spełnili kryteria kwalifikacyjne.
ZAKWALIFIKOWANI UCZESTNICY – ZACHODNIOPOMORSKIE GRUPA I
Wszystkie zakwalifikowane osoby zobowiązane są do pobrania dokumentacji (umowa + załączniki) i przesłania do biura projektu.
Adres: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.
UMOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU  (2 egz.)
Oryginały należy przesłać do 22.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).
ZAŁ. NR 1 i 2 – SZKOL. ZDALNIE – UCZESTNIK PROJEKTU (1 egz.)
Oryginał należy przesłać do 22.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).
ZAŁ. NR 4 – SZKOL. ZDALNIE – UCZESTNIK PROJEKTU. (1 egz.)

Oryginał należy przesłać do 22.03.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

ZAŁ. NR 3 – SZKOL. ZDALNIE – UCZESTNIK PROJEKTU(1 egz.)
Skan należy przesłać w dniu szkolenia uczestnika na socjalni@fundacja-proeuropa.org.pl.
Oryginał należy przesłać do biura projektu tuż po szkoleniu.
Prosimy o zapoznanie się z Procedurą szkoleń zdalnych Procedura

HARMONOGRAMY

Uwaga!

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa prosimy wszystkich uczestników szkoleń o zapoznanie się z zasadami postępowania oraz bezwzględne ich stosowanie.

 1. Na szkolenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na szkolenia może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos.
 3. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy bezwzględnie przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
 4. W szkoleniach nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
 5. Na szkolenia nie powinno się przynosić rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych.
 6. W czasie szkolenia należy zająć wyłącznie miejsca wyznaczone przez organizatora.
 7. W czasie szkolenia oraz podczas przerw należy zachować dystans społeczny, określony przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 8. Przed wejściem na salę, gdzie odbywa się szklenie, uczestnicy szkolenia powinni umyć ręce i zdezynfekować je.

Informujemy, że w toaletach, przed wejściem do sali szkoleniowej oraz w sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia dostępne będą płyny dezynfekujące.

Przed wejściem na salę szkoleniową dla uczestników szkolenia udostępnione będą wieszaki na pozostawienie rzeczy osobistych. Udostępnione wieszaki będą w takiej ilości, aby zapewnić uczestnikom szkolenia możliwość pozostawienia rzeczy w bezpiecznych odległościach. Wieszaki będą znajdowały się w miejscu widocznym dla uczestników podczas szkolenia.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt skierowany do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz aspirant pracy socjalnej.

Projekt obejmie wsparciem 380 osób

Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu obszarów tematycznych, które wskazał w ankiecie.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Makroregionu IV tj.: z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie potencjału i efektywność pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Jednoczesne zwiększenie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Indywidualizacja pracy z klientem oraz zwiększenie trafności wyborów, a przez to zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności oferowanej pomocy przez pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Zadania zaplanowane w projekcie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szkolenia obejmować będą nowe rozwiązania organizacyjno – prawne wprowadzone w ustawie  pomocy społecznej oraz zmiany w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Zakres tematyczny szkoleń

 1. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy (w trakcie prac legislacyjnych).
 2. Domy pomocy społecznej – zmiany przepisów, odpłatność, skierowania, bezpieczeństwo mieszkańców domów.
 3. Program ‘”Za Życiem” – realizacja działania 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali, zmiany w środowiskowych domach samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu.
 4. Programy: „Posiłek w szkole i w domu”, „Dostępność Plus” oraz Centra Opiekuńczo–Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne, działania wynikające z przepisów.
 5. Program „Opieka 75+”– aspekty prawne, możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
 6. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
 7. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.
 8. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów.
 9. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 10. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Organizacja szkoleń:

 1. Szkolenia przeprowadzone będą w trzech województwach: Zachodniopomorskim, Pomorskim, Kujawsko – Pomorskim (w: Toruniu, Gdańsku i Szczecinie lub innych miejscowościach ustalonych w terminach późniejszych, po analizie ankiet, aby uczestnicy projektu mieli łatwy i szybki dojazd do miejsc, w których będą odbywały się szkolenia). Przewidywana forma szkoleń: wykłady i prezentacje, warsztaty i ćwiczenia, dyskusje.
 2. Rekrutacja będzie odbywała się w trzech turach: pierwsza tura w I kw. 2020 r., druga tura w III kw. 2020 r. oraz trzecia tura w I i II kw. 2021 r.
 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, dostępna będzie w równym stopniu dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.
 4. Przebieg szkoleń w każdym województwie będzie w takim samym zakresie tematycznym.
 5. Szkolenia będą 1 lub 2 dniowe (od 8 do 16 godz. lekcyjnych).
 6. Szkolenie jest bezpłatne.
 7. Uczestnicy projektu są ubezpieczeni od NNW.
 8. Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne oraz materiały biurowe.
 9. Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu, pod warunkiem, że szkolenie odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu.
 10. W przypadku szkoleń 2 dniowych uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie.
 11. Każdy zakwalifikowany uczestnik będzie mógł wziąć udział w maksymalnie 6 szkoleniach.
 12. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie do wypełnienia testów ze wszystkich wybranych przez siebie obszarów tematycznych, które wybrał do realizacji w projekcie. Testy będą rozpoczynały oraz kończyły każde spotkanie.
 13. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie do wypełnienia, na koniec cyklu szkoleń, anonimowej ankiety informacyjnej nt. satysfakcji oraz dalszych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu.
 14. Po zakończeniu pakietu szkoleń oraz wypełnieniu wszystkich testów i ankiety każdy uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kompetencji.

Rekrutacja

Dokumenty: regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny, oświadczenia do formularza rekrutacyjnego, regulamin komisji rekrutacyjnej, załączniki do regulaminu komisji rekrutacyjnej

 • Protokół zbiorczy z rekrutacji
 • Lista zakwalifikowanych uczestników
 • Lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

– obligatoryjne:

 1. zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego lub aspiranta pracy socjalnej (0-1),
 2. zatrudnienie w jednym z województw :Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie (0-1).

– kryteria dodatkowe

 1. przesłanie ankiety z deklaracją udziału w wybranych przez kandydata obszarach tematycznych (+ 2 pkt),
 2. przesłanie formularza rekrutacyjnego w ustalonym terminie (+ 1 pkt),
 3. osoba która nie korzystała ze wsparcia w postaci szkoleń w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych (+2 pkt),
 4. osoba zatrudniona na obszarze wiejskim (+ 2 pkt).

Do projektu zakwalifikowane będą osoby z największą liczbą punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje: Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Tel. kontaktowy 533 665 340,  

mail: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close