PROCEDURA REALIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE ZDALNYM

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ON LINE GRUDZIEŃ 2020

UWAGA! (26.11.2020 r.) KOMUNIKAT dla Uczestników projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.Informujemy, że rozpoczynamy realizację szkoleń dla pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej. Szkolenia będą realizowane w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Clickmeeting.Prosimy o zapoznanie się z Procedurą realizacji szkoleń w formie zdalnej oraz Harmonogramem szkoleń w GRUDNIU 2020.

Informacja z terminem szkolenia zostanie również wysłana na skrzynki mailowe uczestników szkoleń. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASPIRANTÓW PRACY SOCJALNEJ Z WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO, POMORSKIEGO I ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Osoby aplikujące do projektu zobowiązane są do pobrania ze strony fundacji dokumentów rekrutacyjnych ( załączniki od nr 1 do nr 5), czytelnego wypełnienia i przesłania ich na adres biura projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń.

W załączniku nr 5 kandydat na uczestnika projektu wskazuje obszary tematyczne szkoleń, które planuje zrealizować w ramach projektu. Każda osoba może wskazać do 6 szkoleń. Przyjmowane są tylko oryginały dokumentów rekrutacyjnych. Informacje uzupełniające:

 1. Planujemy realizować szkolenia w Sopocie Kamienny Potok lub w Gdańsku Śródmieście.
 2. Szkolenia planujemy realizować w okresie 01.10.2020 – 31.03.2021.
 3. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze, w godzinach 8.30.-14.30.
 4. O kolejnych etapach będziemy informowali na bieżąco na stronie Fundacji.
ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM. Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dla województwa pomorskiego zakończyła proces weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej”. Rekrutacja odbywała się zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej. Weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych podzielona została na dwa elementy: ocenę formalną oraz merytoryczną. Zakwalifikowani kandydaci na uczestników projektu spełnili kryteria kwalifikacyjne. ZAKWALIFIKOWANI UCZESTNICY – POMORSKIE
Wszystkie zakwalifikowane osoby zobowiązane są do pobrania  UMOWA – UCZESTNIK PROJEKTU. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i przesłać na adres biura projektu (dwa egzemplarze).  Adres: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. Umowy należy przesłać do 18.09.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 GRUPY SZKOLENIOWE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Grupy z województwa kujawsko-pomorskiego: grupy PAŹDZIERNIK, grupy  WRZESIEŃ , grupy SIERPIEŃ, grupy LIPIEC.

Uwaga!

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa prosimy wszystkich uczestników szkoleń o zapoznanie się z zasadami postępowania oraz bezwzględne ich stosowanie.

 1. Na szkolenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na szkolenia może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos.
 3. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy bezwzględnie przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób.
 4. W szkoleniach nie może uczestniczyć osoba, która przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
 5. Na szkolenia nie powinno się przynosić rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych.
 6. W czasie szkolenia należy zająć wyłącznie miejsca wyznaczone przez organizatora.
 7. W czasie szkolenia oraz podczas przerw należy zachować dystans społeczny, określony przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 8. Przed wejściem na salę, gdzie odbywa się szklenie, uczestnicy szkolenia powinni umyć ręce i zdezynfekować je.

Informujemy, że w toaletach, przed wejściem do sali szkoleniowej oraz w sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia dostępne będą płyny dezynfekujące.

Przed wejściem na salę szkoleniową dla uczestników szkolenia udostępnione będą wieszaki na pozostawienie rzeczy osobistych. Udostępnione wieszaki będą w takiej ilości, aby zapewnić uczestnikom szkolenia możliwość pozostawienia rzeczy w bezpiecznych odległościach. Wieszaki będą znajdowały się w miejscu widocznym dla uczestników podczas szkolenia.

REKRUTACJA W  WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM planujemy w okresie 1.02.2021 – 28.02.2021

Zachodniopomorskie-ankieta-obszary

O rozpoczęciu realizacji poszczególnych etapów będziemy informować w odrębnych mailach oraz zamieszczać informację na stronie projektu.

Czas trwania projektu 2.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Projekt skierowany do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz aspirant pracy socjalnej.

Projekt obejmie wsparciem 380 osób

Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu obszarów tematycznych, które wskazał w ankiecie.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Makroregionu IV tj.: z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększenie potencjału i efektywność pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Jednoczesne zwiększenie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Indywidualizacja pracy z klientem oraz zwiększenie trafności wyborów, a przez to zwiększenie skuteczności, jakości i efektywności oferowanej pomocy przez pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Zadania zaplanowane w projekcie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szkolenia obejmować będą nowe rozwiązania organizacyjno – prawne wprowadzone w ustawie  pomocy społecznej oraz zmiany w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Zakres tematyczny szkoleń

 1. Ustawa o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy (w trakcie prac legislacyjnych).
 2. Domy pomocy społecznej – zmiany przepisów, odpłatność, skierowania, bezpieczeństwo mieszkańców domów.
 3. Program ‘”Za Życiem” – realizacja działania 4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali, zmiany w środowiskowych domach samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu.
 4. Programy: „Posiłek w szkole i w domu”, „Dostępność Plus” oraz Centra Opiekuńczo–Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne, działania wynikające z przepisów.
 5. Program „Opieka 75+”– aspekty prawne, możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.
 6. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty prawne.
 7. Mieszkania chronione – cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze – zadania gminy, aspekty prawne.
 8. Przeciwdziałanie bezdomności – zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów.
 9. RODO – przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 10. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Organizacja szkoleń:

 1. Szkolenia przeprowadzone będą w trzech województwach: Zachodniopomorskim, Pomorskim, Kujawsko – Pomorskim (w: Toruniu, Gdańsku i Szczecinie lub innych miejscowościach ustalonych w terminach późniejszych, po analizie ankiet, aby uczestnicy projektu mieli łatwy i szybki dojazd do miejsc, w których będą odbywały się szkolenia). Przewidywana forma szkoleń: wykłady i prezentacje, warsztaty i ćwiczenia, dyskusje.
 2. Rekrutacja będzie odbywała się w trzech turach: pierwsza tura w I kw. 2020 r., druga tura w III kw. 2020 r. oraz trzecia tura w I i II kw. 2021 r.
 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, dostępna będzie w równym stopniu dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.
 4. Przebieg szkoleń w każdym województwie będzie w takim samym zakresie tematycznym.
 5. Szkolenia będą 1 lub 2 dniowe (od 8 do 16 godz. lekcyjnych).
 6. Szkolenie jest bezpłatne.
 7. Uczestnicy projektu są ubezpieczeni od NNW.
 8. Uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne oraz materiały biurowe.
 9. Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu, pod warunkiem, że szkolenie odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu.
 10. W przypadku szkoleń 2 dniowych uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie.
 11. Każdy zakwalifikowany uczestnik będzie mógł wziąć udział w maksymalnie 6 szkoleniach.
 12. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie do wypełnienia testów ze wszystkich wybranych przez siebie obszarów tematycznych, które wybrał do realizacji w projekcie. Testy będą rozpoczynały oraz kończyły każde spotkanie.
 13. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie do wypełnienia, na koniec cyklu szkoleń, anonimowej ankiety informacyjnej nt. satysfakcji oraz dalszych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu.
 14. Po zakończeniu pakietu szkoleń oraz wypełnieniu wszystkich testów i ankiety każdy uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kompetencji.

Rekrutacja

Dokumenty: regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny, oświadczenia do formularza rekrutacyjnego, regulamin komisji rekrutacyjnej, załączniki do regulaminu komisji rekrutacyjnej

 • Protokół zbiorczy z rekrutacji
 • Lista zakwalifikowanych uczestników
 • Lista rezerwowa.

Kryteria rekrutacji:

– obligatoryjne:

 1. zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego lub aspiranta pracy socjalnej (0-1),
 2. zatrudnienie w jednym z województw :Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie (0-1).

– kryteria dodatkowe

 1. przesłanie ankiety z deklaracją udziału w wybranych przez kandydata obszarach tematycznych (+ 2 pkt),
 2. przesłanie formularza rekrutacyjnego w ustalonym terminie (+ 1 pkt),
 3. osoba która nie korzystała ze wsparcia w postaci szkoleń w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych (+2 pkt),
 4. osoba zatrudniona na obszarze wiejskim (+ 2 pkt).

Do projektu zakwalifikowane będą osoby z największą liczbą punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje: Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Tel. kontaktowy 533 665 340,  

mail: proeuropa@fundacja-proeuropa.org.pl

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszej witryny. Wszelkie informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close